Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/fundusz/domains/funduszpomocnadlon.pl/public_html/wp-content/themes/hestia/functions.php on line 73 Renta dożywotnia - warunki przyznania | Fundusz Pomocna Dłoń
tel. 504 911 100

Umowa dożywocia – najczęściej zadawane pytania 

Fundusz Pomocna Dłoń S.A. skierowana jest do osób powyżej 65 roku życia, którzy są właścicielami mieszkania lub domu.
Wysokość comiesięcznego świadczenia oferowanego przez Fundusz jest wyliczana na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez niezależnego licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego. Przy sporządzaniu operatu rzeczoznawca, zgodnie z ustawą, bierze pod uwagę m.in. takie czynniki jak wartość rynkową mieszkania, wiek, płeć oraz spodziewaną długość dożycia na podstawie tabel publikowanych przez GUS. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. W większości przypadków możliwa jest wypłata wyższego jednorazowego świadczenia.
Tak, w ramach wypłaty jednorazowej, jeżeli jej wysokość wystarcza na pokrycie zadłużenia. Jeżeli nie pokrywa całości, możliwa jest spłata częściowa zadłużenia, pod warunkiem, że jest ono spłacane terminowo. W przypadku zadłużeń komorniczych sprawa jest trudniejsza, jednak w wielu przypadkach możliwa do spłaty.
Tak, pod warunkiem, że kwota pozostająca do spłaty kredytu będzie możliwa do uregulowania z jednorazowej wypłaty.

Tak, zaległości mogą zostać spłacone z jednorazowej wypłaty.

Pomimo, że właścicielem mieszkania jest Fundusz pomocna dłoń S.A. to możliwe jest wynajmowanie mieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu Nasi Klienci, mogą wynająć mieszkanie i uzyskiwać przychody z najmu, które pozwolą na pokrycie kosztów domu Spokojnej Starości. W każdej chwili moją również możliwość powrotu do swojego mieszkania.
Procedura zawarcia umowy przebiega w kilku krokach: Krok 1. podczas pierwszego spotkania przedstawiamy ofertę, odpowiadamy na wszystkie pytania oraz zbieramy dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania propozycji renty dożywotniej Krok 2. na podstawie uzyskanych informacji przedstawiamy prognozę renty dożywotniej. Po akceptacji przez klienta oferty wstępnej, powoływany jest rzeczoznawca majątkowy i przygotowywany jest akt notarialny Krok 3. podpisanie aktu notarialnego.
Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi Spółka. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze spotkaniem, wyceną, czy przygotowaniem umowy.
Umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego u notariusza, który zabezpiecza interesy obu stron. Nie ma przeszkód, by taką umowę pokazać innemu prawnikowi w celu zaopiniowania Umowa określa prawa Klienta: – prawo do dożywotniego korzystania z nieruchomości z prawem zamieszkania- prawo do otrzymywania comiesięcznej renty, która będzie waloryzowana corocznie,
zgodnie ze wskaźnikiem rent i emerytur GUS Fundusz pomocna dłoń S.A. zobowiązuje się do:- wypłaty comiesięcznej renty, która będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny – złożenia wniosku o wpis dożywotniego prawa użytkowania nieruchomości z prawem zamieszkiwania na rzecz Klienta w dziale III Księgi Wieczystej nieruchomości – uiszczania podatku od nieruchomości – ubezpieczenia nieruchomości od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych Klient ma obowiązek: – utrzymywania użytkowanej nieruchomości w dobrym stanie technicznym, w tym dokonywanie bieżących napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z nieruchomości – uiszczaniem opłat z tytułu korzystania z mediów
Tak, umową dożywocia mogą zostać objęci obydwoje Państwo, niezależnie od tego czy jesteście małżeństwem, czy też nie. Jest to doskonałe rozwiązanie dla takich par, gdyż w chwili śmierci partner/partnerka ma prawo w dalszym ciągu mieszkać w lokalu i pobierać rentę w wysokości takiej jak dotychczas. Dzięki takiemu rozwiązaniunie ma trudnych spraw spadkowych oraz podatku od spadku, który w przypadku osób niespokrewnionych i nie będących małżeństwem wynosi 20%
Absolutnie nie. umową dożywocia mogą zostać osoby, które nie są małżeństwem niezależnie od płci. Z chwilą śmierci partner/partnerka ma w dalszym ciągu ma prawo dożywotnio zamieszkiwać w lokalu i pobierać rentę dożywotnio w wysokości takiej jak dotychczas i na tych samych zasadach. Mieszkanie z chwilą przepisania go na fundusz na podstawie umowy dożywocia, nie wchodzi do masy spadkowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma trudnych spraw spadkowych oraz podatku od spadku, który w przypadku osób niespokrewnionych i nie będących małżeństwem wynosi 20%. Takie rozwiązanie zabezpiecza partnera na wypadek naszej śmierci, bądź zabezpiecza nas na wypadek śmierci partnera.
Nie, na wysokość świadczenia mają wpływ takie czynniki jak: wartość rynkowa nieruchomości, wiek płeć , czynsz najmu
Z chwilą podpisania umowy podatek od nieruchomości, ewentualne użytkowanie wieczyste/ratę za przekształcenie użytkowania wieczystego ponosi fundusz. Pozostałe opłaty ponosi Klient, jednak przed wypłatą renty dożywotniej potrącana jest opłata na poczet czynszu, która jest przekazywana bezpośrednio do spółdzielni/wspólnoty
Nie, nadpłaty są zwracana po otrzymania informacji ze spółdzielni/wspólnoty w rozliczeniu rocznym
Nie, Renta dożywotnia to rozwiązanie dożywotnie, w przeciwieństwie do hipotecznego kredytu odwróconego potocznie nazywanego hipoteką odwróconą. Analiza ofert z krajów, gdzie oferowana jest zarówno hipoteka odwrócona, jak i renta dożywotnia wykazała, że świadczenie wypłacane na zasadzie renty dożywotniej jest wyższe nawet do 40%. Ponadto, kredyt odwrócony jest rozwiązaniem wypłacanym tylko przez określony czas np. 5, 10, 15 lat. Po tym okresie pieniądze muszą być zwrócone do banku. W Polsce, na dzień dzisiejszy żaden bank nie oferuje odwróconego kredytu hipotecznego

Spółka ma prawa dysponować lokalem dopiero po śmierci Klienta

Spółka przez cały czas trwania umowy nie dysponuje kluczami do mieszkania klienta. W akcie notarialnym zobowiązuje się , że nikogo nie będzie meldować w mieszkaniu.